Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij, De Nieuwe Koers, een toelichting op de wijze waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we met betrekking tot u verwerken wanneer u ons magazineleest, wanneer u onze nieuwsbrief of een van onze websites gebruikt, andere diensten van ons afneemt of op een andere manier contact met ons heeft.

Wie zijn wij

Wij zijn De Nieuwe Koers, het opinieblad van Nedag Uitgevers in Amersfoort.

We respecteren uw privacy. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen uw gegevens niet aan andere bedrijven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij

Algemeen

Contactgegevens

We leggen bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en mailadres vast.

Registratiegegevens

Als u zich registreert of aanmeldt op onze website leggen we inloggegevens vast.

Informatie omtrent abonnementen en bestellingen

Als u een (proef-)abonnement neemt, inschrijft voor een nieuwsbrief, een evenement bezoekt of producten bestelt op een van onze websites, leggen we de gegevens van opdracht, bezorging en betalingsafhandeling vast.

Klantcontacten

Als u contact met ons opneemt via mail, chat, sociale media, telefoon of contactformulieren, leggen we deze contacten zoveel mogelijk vast op uw klantkaart. Ook telefoongesprekken kunnen worden opgeslagen voor trainingsdoeleinden of om fraude en misbruik te voorkomen.

Gegevens vanuit webgebruik

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we (geanonimiseerd) IP-adres, browsertype, besturingssysteem, website van herkomst en gebruik van website registreren. Ook kunnen we monitoren of iemand een nieuwsbrief opent en artikelen aanklikt. Dit gebeurt onder meer via cookies. Verder maken we op de abonnementenpagina gebruik van remarketing (of retargeting) cookies van Google en Facebook. Hiermee kunnen we u relevante advertenties tonen op websites van derden. Gedetailleerde informatie over cookies vindt u op onze cookiepagina.

Journalistiek

Een artikel zal vrijwel altijd uw naam noemen als u meewerkt aan dat artikel, zal in de meeste gevallen uw naam worden genoemd, vaak aangevuld met andere persoonsgegevens en wellicht foto’s.

Sollicitatie

Een sollicitatie (met alle aangeleverde gegevens) wordt uiteraard bij ons ontvangen en geregistreerd.

Hoe verzamelen we uw gegevens

We registreren uw gegevens onder meer als u:
– een abonnement, product of dienst afneemt
– contact hebt met iemand van onze organisatie
– zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven
– zich registreert en aanmeldt op onze websites en onze websites / apps bezoekt
– deelneemt aan een enquête
– solliciteert
– meewerkt aan een artikel.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens

De belangrijkste doelen waar we uw gegevens voor gebruiken, zijn:

Leveren van product of dienst

In het geval van bijvoorbeeld een papieren abonnement is het noodzakelijk dat we weten op welk adres De Nieuwe Koersbezorgd moet worden en – in geval van automatische incasso – vanaf welke rekening er geïncasseerd dient te worden.

Communicatie met u

We gebruiken uw contactgegevens om opmerkingen, vragen en klachten te verwerken. Ook kunnen we u vanuit de redactie af en toe voor een enquête benaderen.

Marketingdoeleinden

Voor marketingdoeleinden analyseren we het gebruik van de website en door middel van enquêtes ook van de papieren magazine. Dit doen we om onze producten steeds beter aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Ook zullen we af en toe een gerichte aanbieding doen en attenderen we u op onze beste verhalen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment uitschrijven via een uitschrijflinkje onder een mailing of via een mailtje naar abonneeservice@denieuwekoers.nl. Bij accepteren van de marketingcookies, analyseert Google Analytics ook de demografie van bezoekers op onze website. Deze gegevens gebruiken we om beter inzicht te verkrijgen in de leeftijdsopbouw. Tenslotte maken we trendanalyses rond de abonnementenflow en productgebruik om plannen voor de toekomst te maken.

Profilering

Een specifiek onderdeel van de marketingdoelen is het maken van gebruikersprofielen om de loyaliteit te beoordelen, te voorspellen en waar gewenst actie te nemen. U kunt hiertegen bezwaar maken. Stuurt u daarvoor een mailtje naar privacy@denieuwekoers.nl.

Wetgeving

De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld de financiële transacties.

Artikelen

Vanwege herkenbaarheid en betrouwbaarheid worden in artikelen vaak namen en andere persoonsgegevens vermeld.

Personeelswerving

Sollicitaties worden uiteraard gebruikt voor personeelswerving en -selectie.

Met wie we uw gegevens delen

De Nieuwe Koers verkoopt nooit uw adresgegevens aan derden.

Wel delen we uw persoonlijke gegevens met derden voor onderstaande doeleinden. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten opgesteld om duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige door de privacywetgeving opgelegde verplichtingen.

Leveren van product of dienst

Voor het bezorgen van De Nieuwe Koersdelen we uw adresgegevens met onze distributiepartners. Om op website te kunnen inloggen als abonnee, delen we uw postcode en abonnementsgegevens met onze web partner. Voor het versturen van nieuwsbrieven en de geautomatiseerde toezending van inloggegevens, maken we gebruik van een online oplossing van derden.

Klantenservice

Onze klantcontacten registreren we in een online oplossing.

Marketing

Voor mailings gebruiken we een online oplossing. Deze oplossing biedt in elke mailing een uitschrijfmogelijkheid om. Ook voor enquêtes en telefonische acquisitie gebruiken we een online oplossing van een derde partij. Als telefonische acquisitie door derden wordt gedaan, wordt de noodzakelijke informatie met hen gedeeld.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging en bewaartermijnen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die uw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt.

Uw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Internationaal dataverkeer

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Daarnaast verwerken we ze ook in landen of bij partijen die door de Europese Commissie zijn aangegeven als landen of partijen met adequaat beschermingsniveau.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@denieuwekoers.nl. Dit kunt u ook doen als u gebruik wilt maken van uw recht op dataportabiliteit. Nedag Uitgevers zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wilt u dat een artikel waaraan u hebt meegewerkt niet meer gevonden kan worden via Google? Wij kunnen het artikel in de meeste gevallen op no-index zetten, zodat het artikel via webbrowsers niet meer gevonden wordt. Binnen ons eigen domein blijft het artikel wel vindbaar. Vanwege wettelijk gesteunde archieffunctie verwijderen kranten internationaal geen artikelen.

U kunt zich altijd uitschrijven voor marketingmailings. Dit kan vanuit de mail of via een mailtje aan abonneeservice@denieuwekoers.nl. Daar kunt u ook aangeven als u op geen enkele manier meer benaderd wenst te worden of als u gebruik wilt maken van het recht van bezwaar. Bij dat laatste recht kunt u vanwege specifieke reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor profilering zoals bij de gebruiksdoelen beschreven, kunt u een mailtje sturen naar privacy@denieuwekoers.nl.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan en komt u er met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we met dit privacybeleid omgaan

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via privacy@denieuwekoers.nl.