Privacybeleid

Privacy is belangrijk. Voor u, maar ook voor ons. In onderstaande privacyverklaring leest u hoe Nedag Uitgevers, als uitgever van De Nieuwe Koers, uw privacy waarborgt.

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, gevestigd aan Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort, verwerkt persoonsgegevens om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. In deze privacyverklaring geven we aan hoe we dat doen.

Contactgegevens
Nedag Uitgevers
www.denieuwekoers.nl
Berkenweg 11

3818 LA Amersfoort

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers verwerkt uw persoonsgegevens omdat u geabonneerd bent op De Nieuwe Koers of omdat u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Nieuwe Koers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denieuwekoers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om ons magazine bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven of eventuele aanbiedingen
 • U uit te nodigen deel te nemen aan lezersonderzoeken of enquêtes
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers hanteert geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens         > Gedurende de looptijd van uw abonnement en daarna gedurende onbepaalde tijd > Zodat we oud-abonnees kunnen benaderen met een aanbieding

Personalia                                             > Gedurende de looptijd van uw abonnement en daarna gedurende onbepaalde tijd > Zodat we oud-abonnees kunnen benaderen met een aanbieding

Adres                                          > Gedurende de looptijd van uw abonnement en daarna gedurende onbepaalde tijd > Zodat we oud-abonnees kunnen benaderen met een aanbieding

Enzovoort                                             > Gedurende de looptijd van uw abonnement en daarna gedurende onbepaalde tijd > Zodat we oud-abonnees kunnen benaderen met een aanbieding

Delen van persoonsgegevens met derden

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar abonneeadministratie@denieuwekoers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@denieuwekoers.nl