Algemene voorwaarden Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nedag Uitgevers BV, hierna aangeduid met Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

1.2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en een drietal bijzondere voorwaarden: 1. voorwaarden voor abonnementen en overige niet-digitale producten; 2. voorwaarden voor digitale producten; 3. voorwaarden voor advertenties De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen kunnen van toepassing zijn op een overeenkomst met Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

1.3. Ingeval de in de voorwaarden voor advertenties van toepassing verklaarde regelen voor het advertentiewezen afwijken van of in strijd zijn met de andere, eerder genoemde voorwaarden, gelden deze andere voorwaarden.

1.4. Door met Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers een overeenkomst aan te gaan, doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.5. Alle door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke bevestiging van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, of door feitelijke uitvoering door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zijn bevestigd cq. feitelijk door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zijn uitgevoerd.

1.6. Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als een termijn die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers in verzuim geraakt.

1.7. Alle opgaven en/of vermeldingen door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers met betrekking tot haar producten en/of diensten geschieden naar beste kunnen, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

1.8. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers een consument is, dat wil zeggen een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf, is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.9. Alle prijzen zijn inclusief btw indien de wederpartij een consument is, met uitzondering van de advertentietarieven. In het andere geval zijn de prijzen exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Voor advertenties geldt een betalingstermijn van dertig dagen. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11. Indien tijdige betaling uitblijft, is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het wettelijke rentepercentage.

1.12. Bij niet of niet tijdige betaling komen de binnen- en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van administratiekosten en incassokosten voor rekening van de wederpartij.

1.13. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling cq. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is ontvangen.

1.14. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, onverlet de eventuele intellectuele eigendomrechten van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

Ontbinding

1.15. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: 1) de wederpartij een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven; 2) Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers de uitgave van het desbetreffende product of de verlening van de desbetreffende dienst staakt. Een en ander laat onverlet de overige aan Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

1.16. De intellectuele eigendomsrechten en dergelijke, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties cq. informatieve producten van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.17. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: De Nieuwe Koers, Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort of per e-mail: abonneeservice@denieuwekoers.nl.

Overmacht

1.18. Indien naar het redelijk oordeel van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers als gevolg van overmacht, nakoming door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, nucleaire ongelukken, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20. Indien Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.21. De aansprakelijkheid van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, van haar personeelsleden en van personen voor wie Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.22. Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers noch auteurs instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die louter gebaseerd zijn op van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers afgenomen informatie. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23. De wederpartij vrijwaart Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit haar opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24. Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, maar in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers te worden gebracht.

1.25. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk, maar in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers vervallen.

Diversen

1.26. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

1.27. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.28. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers door te geven. 

1.29. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is, maar de belangen van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.30. Alle geschillen met betrekking tot de door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is tevens gerechtigd een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Arnhem, en Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers legt het geschil voor aan de rechter te Arnhem, is die consument gerechtigd om binnen zes weken nadat Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.31. Op alle met Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1. Abonnement: een overeenkomst waarbij Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3. Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk of telefonisch (bij voorkeur) heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand ingaande vanaf de eerstvolgende betaling. 

2.4. Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers wordt medegedeeld. Het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode wordt gerestitueerd.

Prijzen en tarieven

2.5. Alle in of op de publicaties cq. informatieve producten door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.6. De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.7. Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen, worden door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers portokosten in rekening gebracht, en is Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het desbetreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

2.8. Voor een studenten abonnement gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
Een student is niet ouder dan 27 jaar en woont in Nederland, is uitwonend en aantoonbaar student.

Artikel 3. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definities

3.1. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of in opdracht van een derde, zoals een media- of reclamebureau, een opdracht verstrekt aan Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers tot het doen plaatsen van een advertentie en/of het in relatie daarmee (doen) opmaken van een mediacontract.

3.2. Advertenties: aankondigingen, bekendmakingen, ingezonden mededelingen en/of reclames van welke aard dan ook, die in een informatiedrager worden opgenomen, en/of die daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht en banners (deze worden opgenomen op de website van De Nieuwe Koers); gewone advertenties worden opgenomen op een advertentiepagina, ‘ingezonden mededelingen’ worden geplaatst op een redactionele pagina.

3.3. Mediacontract: elke overeenkomst waarbij Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties gedurende een overeengekomen periode.

Speciale plaats

3.4. Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld buiten die waarvoor een plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in beginsel niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Toepasselijkheid

3.5. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de regelen voor het advertentiewezen van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

3.6. Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de regelen voor het advertentiewezen.

3.7. Mediacontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de regelen voor het advertentiewezen.

3.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de regelen voor het advertentiewezen en het bepaalde in de algemene voorwaarden van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, is Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren, of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers kan leiden. Deze bevoegdheid van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers geldt eveneens voor mediacontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

3.9. Opdrachtgever kan in mindering van het mediacontract uitsluitend adverteren ten behoeve van zichzelf en/of een onder 3.1 van deze voorwaarden genoemde derde. 

3.10 Indien in het mediacontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het mediacontract anders is vermeld, heeft het contract betrekking op ten minste de overeengekomen ruimte en is Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

3.11. De contracttermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand waarin de eerste op basis van het contract af te nemen advertentie, tot een maximum van vier maanden terug, is geplaatst, indien de plaatsing vóór de 16e van die maand heeft plaatsgevonden en de 16e van de kalendermaand, tot een maximum van vier maanden terug, indien de plaatsing op of na de 16e dag heeft plaatsgevonden. Indien de eerste uiting niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst is, wordt het contract geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand volgend op die termijn van drie maanden.

3.12. Indien een lopend mediacontract conform het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de regelen voor het advertentiewezen wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstig lagere tarief op geplaatste, dan wel alsnog te plaatsen advertenties toegepast. Indien na afloop van het contract het overeengekomen omzetbedrag niet of slechts ten dele is verbruikt, is Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers gerechtigd tot een herberekening van het factuurbedrag op basis van de korting(en) die volgens de geldende tariefkaart behoort bij het werkelijk afgenomen bedrag.

3.13. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is gerechtigd tijdens de looptijd van een mediacontract eenzijdig tariefsverhogingen door te voeren met een maximum van 15 procent. Dit geldt voor de nog op dat contract af te nemen omzet, met dien verstande, dat het opdrachtgever op diens verzoek is toegestaan de nog af te nemen omzet te verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd. Het annuleren van een lopend contract is echter niet toegestaan.

Betaling

3.14. Indien en voor zover op mediacontracten de regelen voor het advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van deze regelen, in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

Bewijsnummers

3.15. De mediacontractant heeft per geplaatste advertentie in de krant – uitgezonderd rubrieksadvertenties – recht op een gratis bewijsnummer. Extra bewijsnummers worden alleen tegen betaling toegezonden.

Aanleveren materiaal

3.16. De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers. Indien naar het oordeel van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

3.17. Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij de opdrachtgever. Fouten in advertenties als gevolg van onduidelijkheid in de aangeleverde kopij, ongeacht de vorm en/of wijze van aanleveren, geven geen recht op rectificatie/herplaatsing of enige vorm van schadevergoeding en/of reductie, behoudens grove schuld of nalatigheid van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

3.18. De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

Aansprakelijkheid

3.19. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot foto’s, dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder/opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

3.20. Opdrachtgever/mediacontractant garandeert Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers dat door de verveelvoudiging van het haar ter beschikking gestelde materiaal, of de openbaarmaking daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Schade en vervolgschade, inclusief de binnen- en buitengerechtelijke kosten en de kosten van juridische bijstand van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers, die voortvloeit uit het inbreuk maken op rechten van derden door de verveelvoudiging of de openbaarmaking van door opdrachtgever/mediacontractant beschikbaar gesteld materiaal, komt voor rekening van desbetreffende opdrachtgever/mediacontract.

Artikel 4. VOORWAARDEN VOOR DIGITALE PRODUCTEN

Definitie

4.1. Digitaal product: informatieproducten en/of andere uitgaven via internet door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers aan wederpartij ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers met betrekking tot digitale producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor digitale producten van toepassing.

4.3. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers verleent aan de wederpartij een niet-exclusieve en een niet overdraagbaar recht met betrekking tot het digitale product zoals omschreven in de gebruiksovereenkomst. De wederpartij is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers met betrekking tot het gebruik van het digitale product op te volgen.

4.4. Het gebruiksrecht van de wederpartij houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

4.5. Gebruik van het digitale product is uitsluitend toegestaan aan de wederpartij en zijn eventuele gezinsleden.

4.6. De gebruiksovereenkomst omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten: het op een beeldscherm in beeld brengen en raadplegen van het digitale product, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door de wederpartij en/of zijn eventuele gezinsleden; en het voor eigen gebruik door de wederpartij opvragen en hergebruiken van delen van het digitale product gedurende een termijn van maximaal drie maanden; het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het digitale product, een en ander uitsluitend (a) ten behoeve van de eigen activiteiten van de wederpartij en/of diens eventuele gezinsleden, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het digitale product, (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het digitale product niet in gevaar wordt gebracht, en (d) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het digitale product of een onderdeel daarvan aan een derde.

4.7. Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het digitale product, of enig onderdeel daarvan, niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is de wederpartij niet toegestaan het digitale product, of een onderdeel daarvan, in enig nieuwsmedium over te nemen, te laten overnemen of te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

4.8. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is gerechtigd steekproefsgewijs te controleren of de wederpartij zich aan de gebruiksvoorwaarden houdt. Indien bij controle wordt geconstateerd dat er sprake is van schending van de gebruiksvoorwaarden, is de wederpartij verplicht Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers een schadevergoeding te betalen die overeenkomt met de omvang van de door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers geleden schade en daarenboven is de wederpartij per geconstateerde overtreding een boete verschuldigd ter hoogte van de prijs van een jaarabonnement op het desbetreffende digitale product. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers behoudt zich het recht voor in geval van geconstateerd misbruik de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in welk geval Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers niet gehouden is reeds gedane betalingen te restitueren.

4.9. De door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers in het kader van dit artikel verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers.

Intellectuele eigendomsrechten

4.10. Het bepaalde onder artikel 1 lid 1.16 is hier van toepassing.

Aansprakelijkheid

4.11. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers zal zich inspannen de beschikbaarheid van het digitale product zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een digitaal product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers aan de wederpartij. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het digitale product wordt verkregen.

4.12. Nedag Uitgevers / De Nieuwe Koers garandeert uitsluitend dat het digitale product gedurende drie maanden na aankoop beschikbaar blijft.

Zie hier ons privacy statement.